Brandal Båtlag

Organisasjonsnummer: 912 365 549 - Bank: 0530 21 80255

 Hareid kommune overtek ansvaret for søndre molo

Formannskapet i Hareid handsama saka i sak 63/21 i møte 10. mai 2021 og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar å kjøpe søre moloarm i Brandal hamn, jfr. utkast til kjøpekontrakt som ligg ved. Kjøpesummen på kr 100 000 skal finansierast med låneopptak og skal takast med i førstkomande revisjon av investeringsbudsjettet for 2021. Ordførar får mynde til å signere kjøpekontrakta for Hareid kommune. Kommunestyret viser til signert fråsegn frå Brandal båtlag og gir kommunedirektøren mynde til å inngå avtale med Brandal Båtlag om kapitalisering av finanskostnadane knytt til låneopptaket.

Sakspapira finn du her.

Torsdag 20. mai 2021 gjorde kommunestyret liknande vedtak i sak 40/21.


Avhendingsprosessen overførd til Forsvarsbygg

I byrjinga av februar 2021 fekk båtlaget telefon frå Øystein Møller Frich i Forsvarsbygg der han opplyste at avhendingsprosessen av Brandal hamn var overført til Forsvarsbygg, og han ville ha e-postadresse slik at han kunne sende oss informasjon om saka.

Her er salsannonsa på finn.no.


Dette er e-postutvekslinga per 26. april 2021 ordna etter dato:

05.02.2021:

Viser til interesse for Brandal molokonstruksjon i Herøy kommune.

Sender som vedlegg det vi har fått av informasjon tilsendt fra Kystverket på denne saken. Her finner du følgende dokumenter:
- Grunneiererklæring(er).
- Kystverkets MAL for etablering av kjøpekontrakt vedr. Brandal.
- Takst.
- Molorapport.
- Budskjema
Vi har nå publisert annonsen på finn.no. Under er link til annonsen:
Moloanlegg: Brandal Hareid kommune. | FINN.no
Hvis det er interessant å komme med et bud kan du fylle ut vedlagte budskjema og returnere dette til meg. Vi la denne nylig på nettet så det er ikke kommet bud enda.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling
Avdeling: Prosjekt og Avhending
FORSVARSBYGG


05.02.2021:

Brandal i Herøy kommune?

mvh
Sigurd Eliassen05.02.2021:

Hei, en liten klipp og lim feil.
Vi prøver igjen
Viser til interesse for Brandal molokonstruksjon i Hareid kommune.
Sender som vedlegg det vi har fått av informasjon tilsendt fra Kystverket på denne saken. Her finner du følgende dokumenter:

- Grunneiererklæring(er).
- Kystverkets MAL for etablering av kjøpekontrakt vedr. Brandal.
- Takst.
- Molorapport.
- Budskjema
Vi har nå publisert annonsen på finn.no. Under er link til annonsen:
Moloanlegg: Brandal Hareid kommune. | FINN.no
Hvis det er interessant å komme med et bud kan du fylle ut vedlagte budskjema og returnere dette til meg.
Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling - Eiendomsforvaltning


25.03.2021:

Hei igjen,
Vi er i dialog med en interessent som vurderer å kjøpe moloanlegget på Brandal. Ville bare holder dere orientert i tilfelle dere vil melde interessen deres for å sikre tilgangen til molokonstruksjonen.
En kjøper av moloen kan kreve båtlagets flytebryggeanlegg fjernet hvis dere ikke inngår en avtale om leie med ny eier. Gitt at eier ikke vil bruke moloen til noe annet.
Ta gjerne kontakt om dere vil gå i dialog med Kystverket og legge inn et bud.
Ønsker dere en fin dag.

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling - Eiendomsforvaltning


25.03.2021:

I brev frå Kystverket 24.08.2020 til Brandal Båtlag står det følgjande:

"1. Salsobjektet Kystverket er eigar av sjølve molokonstruksjonen med landfestet. Kystverket hevdar ikkje at vi sel andre rettar utover bruksrett til molo. Molokonstruksjonen har landfeste på gnr. 40 bnr. 307. Salsobjektet er nærare spesifisert i takst vedlagt brev vi sendte i samband med oversending av kontraktsframlegg. Kystverket hevdar ikkje at det ligg særrettar for Kystverket i hamnebassenget som båtlaget overtar ved eit eventuelt kjøp."

All grunn på landsida er eigd av Hareid kommune og private grunneigarar. Det er såleis dei som har rettar i hamnebassenget og ikkje Kystverket.

Flytebryggjene har fortøyningar på botnen i hamnebassenget og er ikkje avhengige av molokonstruksjonen.

Ein kjøpar av molokonstuksjonen kan såleis ikkje krevje flytebryggjene fjerna.

For Brandal Båtlag
Sigurd Eliassen
-kasserar/skrivar-


25.03.2021:
Hei, takk for info.

Jeg tar dette med Kystverket.

Mvh
Øystein Møller Frich


26.03.2021:

Hei igjen,

Jeg har ikke fått skrivet fra 24.08.2020. Men har etterlyst dette fra Kystverket.
Holder deg oppdatert når jeg hører tilbake fra dem.

God påske.

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling - Eiendomsforvaltning 
FORSVARSBYGG


26.03.2021:

All korrespondanse mellom Brandal Båtlag og Kystverket ligg på heimesidene våre:

http://www.skorgenes.net/~sigurd/baatlag/hamn.html

Der ligg også korrespondansen mellom Hareid kommune og Kystverket om hamna i Brandal.

Vidare ligg der også noko historisk stoff om hamna i Brandal med meir.

Båtlaget har dessutan samla inn svært mykje stoff som ikkje ligg på heimesidene våre om hamneutbygginga i Brandal. All kommunal handsaming til dømes.

I dette materialet ligg det til dømes opplysningar om at nordre del av hamna var prioritert for firskeriinteressene medan søndre del kunne brukast av fritidsbåtane under føresetnad av at dei måtte vike ved eventuelt auka behov frå fiskeriinteressene. Ein vil også finne opplysningar om at søndre del av hamna vart mudra på 1990-talet i eit økonomisk samarbeid mellom Hareid kommune, Kystverket og Brandal Båtlag.

For Brandal Båtlag
Sigurd Eliassen
-kasserar/skrivar-


07.04.2021:

Hei igjen,

Jeg har fått tilbakemelding fra Kystverket vedr. denne saken der Kystverket skriver at:

- Brandal båtlag har flytebrygge som er lagt ut på en slik måte at landgang festet til Kystverkets molo er nødvendig for bruk av flytebrygge, se bilde. Det er etter Kystverkets oppfatning at en slik festeanordning som vist på bildet krever privatrettslig tillatelse, noe som ikke er gitt (det er så langt Kystverket er kjent ikke gitt offentligrettslig tillatelse etter havne og farvannsloven heller, og flytebryggen ligger således ulovlig). Kystverket har privatrettslig eiendomsrett, med de rettigheter som dette medfører, molokonstruksjonen, også rettigheter i sjø i 2 meters dybde i sjø. På land har Kystverket rett på landfeste til molo. Øvrige arealer tilhører Hareid Kommune. Kystverket har ikke tilegnet seg noen rettigheter utover de rettigheter som tilligger som privatrettslig eier av en gjenstand/eiendom, og har heller ikke hevdet dette.


På bakgrunn av dette har Kystverket besluttet at følgende formulering blir stående i salgsmateriellet : 

«Flytebryggeanlegget som er utlagt fra sørlig molo tilhører ikke eiendommen/salget. Dette er eid av Brandal Båtlag. Flytebryggeanlegget er etablert uten tillatelse fra Kystverket.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/ fortøyningsplasser/ kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier…»

Det er altså ikke anledning til å ha festeanordningen som illustrert på bilde (vedlagt) uten tillatelse fra en eventuell ny eier/kjøper av molokonstruksjonen. Så hvis dere vil sikre denne må man eventuelt vurdere et bud. Alternativt kan dere lage en festeanordning/adkomst som ikke er etablert ut i fra moloen for eksempel fra land.
Hvis dere vil ha kontaktinfo på den jeg har vært i kontakt med hos Kystverket får dere gi beskjed.

Ønsker dere en fin dag.

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling – Eiendomsforvaltning


08.04.2021:

Det er freistande å knyte nokre kommentarar til Kystverket sine ytringar til Forsvarsbygg.
Kystverket har bemanning med varierande kompetanse.
Kystverket si oppfatning er ikkje det same som gjeldande rett.
Gjennom omfattande skriftleg korrespondanse har det kome fram at Kystverket si oppfatning av status er ulikt synet til Hareid kommune.
Også Brandal Båtlag har eit anna syn på situasjonen i Brandal hamn enn enkelte personar i Kystverket.

Vi har notert oss at Kystverket ville selje Brandal fiskerihamn.
Dette vart seinare endra til søre delen av Brandal fiskerihamn etter at Brandal Båtlag og Hareid kommune byrja å dokumentere historiske fakta og stille spørsmål.
Fordi Kystverket finn lite dokumentasjon på erverv av rettar som kan omsetjast, har dei redusert salsobjektet til å omfatte søre molo med rett til landfeste.
Kystverket prøver altså å selje ein steinmolo utan rettar til grunn eller rettar i hamnebassenget.
Kystverket vil avhende ei steinfylling som dei har plikt til å vedlikehalde og vøle om stormen gjer skade.
Steinfyllinga er etablert av Kystverket, men det er Hareid kommune som har betalt all steinen.

Dersom statusen som statleg fiskerihamn opphøyrer, er det sjølvsagt naturleg at Kystverket søkjer ein ny aktør som kan overta ansvar for reparasjon og vedlikehald.
Det kan verte utfordrande å finne ei aktør som vil betale for å ta på seg kostnader utan medfølgjande rettar.

Rettane som Kystverket hevdar og overfører eventuell kjøpar, har mangelfull dokumentasjon ifølgje dei sjølve.

I Molohandboka, utgjeve av Kystverket, står m.a. dette:

«Moloen blir i utgangspunktet en del av den grunneiendommen som moloen legges på, eller fylles fra.»
- og vidare:
«Dersom det er annen eier til mologrunnen enn den som skal være moloeier, må mologrunnen evt. fradeles og overskjøtes til fremtidig moloeier (dvs som egen grunneinedom med eget gårds- og bruksnummer).»
Det som står i Molohandboka gjev meining!

Kystverket har sterke meiningar om retten sin til å krevje flytebryggjene fjerna.
Dette synet har svakt grunnlag av fleire årsaker.
Misser hamna statusen som fiskerihamn, vert det eit lokalt spørsmål om bruken av hamna og eventuell ny regulering.
Båtlaget vil stå svært sterkt med tanke på den langvarige bruken vår i samarbeid med kommunen og Kystverket.
Uavhengig av alle såkalla «tillatelser» har vi dokumentasjon på «akseptert disponering og bruk».

Hamna er kjempa fram av folket i Brandal gjennom dåverande Brandal fiskarlag. Bygdefolket har hatt båtar i hamnebassenget sidan 1950-talet. 
Brandal Båtlag vart skipa i 1979, og alle yrkesfiskarane i Brandal har vore medlemmer der og hatt bryggjer saman med fritidsfiskarane. 
Søndre hamn vart til dømes mudra i samarbeid med kystverk, kommune og båtlag slik at ein kunne leggje ut fleire bryggjer. 
Båtlaget har såleis hatt flytebryggjer i Brandal hamn i over 40 år. Dette har vore ålment akseptert av alle partar - medrekna Kystverket.
Slik akseptert bruk kan medføre rettar for nokon og tap av rettar for andre.

I ei sak som i utgangspunktet ikkje kan samanliknast, ser vi korleis rettar kan tapast og vinnast:

«Til tross for at Høyesterett kom til at naboens strandrett var krenket, får flytebryggen likevel bli. 
Høyesterett kom nemlig til at naboen ved sin atferd hadde tapt sin rett til å bygge ut, så langt gjestehavnens anlegg er i konflikt med den. 
Dette skyldes at naboen i 2005 hadde gitt representanter for gjestehavnen grunn til å tro at hun aksepterte det nye flytebryggeanlegget, og gjestehavnen innrettet seg etter dette. 
Konsekvensen av dette er at naboen – til tross for at strandretten er krenket – ikke kan kreve gjestehavnenes anlegg fjernet.»

Det såkalla salet av Brandal fiskerihamn er etter vårt syn ei merkeleg sak.
Kystverket har ansvar og kostnader med reparasjon og vedlikehald.
Dette vil dei avhende ved å krevje betaling ved bod med grunnlag i ein verditakst på kr 220.000.
Kjøparen får overta dette ansvaret utan å overta bruksrettar og eigedomsrettar som kan dokumenterast.
Sjølv steinrøysa ser ut til å tilhøyre Hareid kommune og eit par andre grunneigarar.
Det er både trist og provoserande å observere at Kystverket ser ut til å underslå viktige opplysningar i prosessen med sal av «Brandal fiskerihamn».

For Brandal Båtlag
Sigurd Eliassen
-skrivar/kasserar-


08.04.2021:

Hei igjen,

Jeg tar opp problemstillingene deres i et oppdateringsmøtet jeg skal ha med kystverket nå snart. De skal innkalle til noe neste uke allerede.
Vi holder kontakten utover. Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling - Eiendomsforvaltning


09.04.2021:

Hei,

Vi oversender ein tilleggskommentar eller spørsmålsstilling til den meldinga Forsvarsbygg fekk frå Kystverket, sitat:

Kystverket har privatrettslig eiendomsrett, med de rettigheter som dette medfører, molokonstruksjonen, også rettigheter i sjø i 2 meters dybde i sjø.

Kystverket hevdar her privat eigedomsrett, altså til molokonstruksjonen.

Til Hareid kommune har Kystverket i brev av 12.02.2020 forklart denne eigedomsretten slik:

Statens eierskap er fastslått gjennom skriftlig planarbeid, konkrete budsjettmidler gjennom konkrete Stortingsvedtak og statlige regnskaper.

Dette er viktig informasjon for å forstå korleis Kystverket freistar å etablere privatrettsleg eigedomsrett!
I same brevet har Kystverket skrive dette:

«Kystverket eier ikke grunn i havnen, verken til landfestet eller til den grunnen moloen ligger på, kun selve molokonstruksjonen.  Det må skilles mellom hvem som eier selve grunnen, og hvem som eier det som ligger oppå. 
Det er grunneier som eier inne på land, og ut i sjøen til påviselig marbakke. 
Dette er hovedregelen. Er det ingen påviselig marbakke strekker grunneierens eiendomsrett seg ut til to meters dybde ved alminnelig lav vannstand. 
Dette er reglene for den privatrettslige eiendomsretten i sjøen. 
Også utenfor denne grensen har grunneier vise rettigheter – gjennom den såkalte strandretten. 
Dette kan for eksempel være utfyllingsrett, rett til å legge ut flytebrygge, tilflottsrett, rett til å bygge molo mv.»

Det kan sjå ut til at Kystverket ynskjer å innføre ny rettspraksis.
Utan at dei eig grunn, og utan at dei har grunneigarrett til grunn grensande til sjø, hevdar dei rettar i sjø «i 2 meters dybde i sjø.»
Fram til no har slike rettar i sjø vore knytt til eigedomsrett til grunn.
Slike rettar er ikkje klarlagde i lovverket, men gjennom ein nær hundreårig rettspraksis.
Dersom spørsmålet vert reist overfor Kystverket, bør derfor svaret syne til ein rettskraftig dom i liknande sak.

Elles kan det sjå ut til at Kystverket samstundes har kome i skade for å avklara kven som har "rett til å legge ut flytebrygge".

For Brandal Båtlag
Sigurd Eliassen
-kasserar/skrivar-

24.04.2021:

Den 8. april 2021 10:21:01 (+02:00). skreiv Frich, Øystein Møller:
Jeg tar opp problemstillingene deres i et oppdateringsmøtet jeg skal ha med kystverket nå snart. De skal innkalle til noe neste uke allerede.
Vi holder kontakten utover.
Oppdateringsmøtet mellom deg og Kystverket er kanskje ferdig?

Uansett utfallet av det, kan det vere viktig å vere klar over nokre dokument vi ikkje har sendt over til Forsvarsbygg tidlegare.

Det gjeld følgjande:

1. Avtale mellom Hareid hamnestyre og Brandal Båtlag (kalla Brandal Småbåtlag) datert 15.12.1989.

2. Brev frå Brandal Båtlag til Kystverket, 3. distrikt datert 3.6.1992: "Søknad om mudring av søndre del av Brandal Havn".

3. Brev frå Hareid hamnestyre til Brandal Båtlag (kalla Brandal småbåtlag) datert 1.7.1992 om "Plassering av brygger i Brandal hamn".

4. Garantierklæring frå Brandal Båtlag (kalla Brandal Småbåtlag) datert 17.12.1992 i samband med mudringa av søndre del av Brandal hamn.

Vi trur ikkje interessenten er kjende med desse dokumenta - og det er vel heller ikkje Forsvarsbygg?

For styret i Brandal Båtlag
Sigurd Eliassen
-kasserar/skrivar-


26.04.2021:

Laurdag 24.4.2021 sende vi over nokre dokument som syner det tette samarbeidet mellom Kystverket og særleg Hareid kommune og Brandal Båtlag vedkomande all aktivitet i Brandal hamn dei siste tiåra. Det er Brandal Båtlag som har hatt ansvaret for all operativ drift av hamna i Brandal sidan 1979.

Vi har ikkje jobba noko særleg med denne saka dei siste månadene. No har vi på ny studert opplysningane i annonsen på finn.no, opplysningane i den siste taksten og opplysningane i den utarbeidde kjøpekontrakten.

Det er urovekkjande at ein statleg etat som Kystverket er i stand til å produsere så mykje feilaktig/mangelfull informasjon i samband med eit sal trass i den omfattande korrespondansen mellom Hareid kommune og Kystverket og seinare mellom Brandal Båtlag og Kystverket. Vi syns synd på brørne Stridh og eventuelt andre interessentar som vert feilinformert om dei faktiske forholda i Brandal hamn.

Difor vil vi nemne nokre punkt til ettertanke.

  1. Det står i takst, annonse og kjøpekontrakt at søndre molo ligg på gnr. 40 bnr. 307 i Hareid kommune trass i at vi har gjeve Kystverket informasjon om at der også er andre grunneigarar inne i biletet. Difor legg vi ved eit kart som syner grenselinene for bnr. 179 og bnr. 204. Her ser vi at moloen også ligg på utfyllingsretten til desse to eigedomane. Landgangen til søndre flytebryggje ser vi ligg på utfyllingsretten til 40/204.

  2. I salsdokumenta står der ingenting om det Kystverket skreiv 2.10.2020: «Kystverket hevder ikkje at det det ligg særrettar for Kystverket i hamnebassenget som båtlaget overtar ved eit eventuelt kjøp.» Her har Kystverket dessutan feilinformert Brandal Båtlag ved følgjande sitat i e-post gjennom Forsvarsbygg 7. april 2021: «også rettigheter i sjø i 2 meters dybde i sjø.» Eit halvt år etter at Brandal Båtlag har gjort styrevedtak i saka, kjem Kystverket med påstandar om rettar dei ikkje har påstått tidlegare. Ein interessert kjøpar får ikkje vite at han ikkje har nokon rettar i hamnebassenget.

  3. I taksten står det: «Der er i dag betydelig aktivitet av småbåter i havna. Tilgjengelige plasser for småbåter kan økes betydelig» utan å opplyse om at det berre er grunneigarane i hamna som har rett til å leggje ut flytebryggjer. Er det for å pynte bruda?

  4. I brev av 08.08.2020 kom vi med følgjande framlegg til Kystverket: «Fordi kontrakten ser ut til å innehalde feil i faktagrunnlaget som er grunnlaget i taksten, er det rimeleg med ny vurdering. Vi ynskjer i så fall ei kort synfaring med takstmannen før ny vurdering i samsvar med kvalitetssikra eigedomsopplysningar.» Dette vart blankt avvist av Kystverket, og det er difor med undring vi ser at det er halde ny takst med befaringsdato 20.11.2021 utan at vi vart kontakta. Dette syner at Kystverket ikkje er interessert i at faktagrunnlaget skal vere så korrekt som råd. Taksten vart av ein eller annan grunn auka frå kr 200.000 til kr 220.000.

  5. Det kan også nemnast at Kystverket i februar/mars 2020 avlyste eit møte med Hareid kommune der dei skulle stille med ekspertise for å svare på spørsmål frå kommunen. Dette skjedde etter at kommunen hadde stilt Kystverket skriftlege spørsmål dei ikkje likte.

For styret i Brandal Båtlaget
Sigurd Eliassen
-kasserar/skrivar-


26.04.2021:

Datoen i punkt 4 i førre e-post: 20.11.2021 skal naturlegvis vere 20.11.2020.

Slik går det når ein jobbar om natta.

mvh
Sigurd


26.04.2021:

Hei,

I dialog med Kystverket fastholder Kystverket at båtaget ikke har rett til å ha feste til bryggen til deres molokonstruksjon.
De kommer til å sende dere skriv og info om dette.

Det er nå kommet inn et bud på moloen på kr.: 50.000,-. Budet er p.t ikke akseptert av Kystverket.

Kontaktpersonen dere kan henvende dere til rundt uenighet om deres rett til å ha bryggen festet til Kystverkets molo kan dere ta direkte med Kystverket.

Send mailer etc til: Vigdis.bye@kystverket.no

De mailende dere har sendt i helgen sender jeg videre til Vigdis slik at hun er informert.

Med vennlig hilsen
Øystein Møller Frich
Prosjektleder/Porteføljeforvalter
Salg og Eiendomsutvikling - Eiendomsforvaltning 


Styrevedtak i samband med avhending av Brandal fiskerihamn

Styret i Brandal Båtlag vedtok på styremøte 8. oktober 2020 å ikkje kjøpe bruksretten til søndre molo frå Kystverket.

Styreprotokollen finn du her.


Brevveksling mellom Brandal Båtlag og Kystverket

Med bakgrunn i annnonse frå Kystverket om avhending av Brandal fiskerihamn, sende Brandal Båtlag e-post og melde interesse som mogleg kjøpar.

Deretter har det vore korrespondanse mellom partane for å klargjere mest mogleg informasjon om salsobjektet.

Den samla korrespondansen finn du her.Avhending av fiskerihamner

Brev frå ordførar Bernt Brandal til Samferdselsdepartementet 09.06.2020

Svar frå Samferdelsdepartementet/Kystverket 14. august 2020


Brevveksling mellon Hareid kommune ved ordførar Bernt Brandal og Kystverket

Ordførar Bernt Brandal har sendt brev til Kystverket dagsett 5. mars 2020. Du kan lese det her.

Oppslag i Vikebladet/Vestposten (må vere innlogga)

Svaret frå Kystverket 17.03.2020.

Brev frå ordførar Bernt Brandal 25.03.2020.

Brev frå Kystverket 25.03.2020

Brev frå ordførar Bernt Brandal 31.03.2020

Brev frå Kystverket 02.04.2020

Brev frå ordførar Bernt Brandal 06.04.2020

Brev frå Kystverket 20.04.2020


Budsjettmerknad vedr. overtagelse av fiskerihavnene i fylkene Møre og Romsdal,Trøndelag, Nordland,Troms og Finnmark

Legg særleg merke til det som vert skrive om manglande tinglysing,


Fire fylke nektar å overta ansvaret for fiskerihamnene

Her er nokre lekkjer til oppslag om dette:

Fikk ingen løfter om fiskerihavner - nå nekter fire fylker å overta ansvaret

Protesterer mot overtaking av statlege fiskerihamner

Frykter havnedød når staten tvinger vedlikeholdet over på fylket


Avhendinga av Brandal fiskerihamn er teken opp att

Kystverket har i teke opp att saka om avhendinga av Brandal fiskerihamn.

Dei grunngjev dette med endra takst - men det er ikkje tilfelle. Den såkalla endra taksten er frå 15.05.2019 og var såleis fire månader gammal då Kystverket innstilde avhendinga 13.09.2019.

Kystverket gjev Hareid kommune frist til 16.03.2020 for å melde interesse for å overta forvaltingansvaret for fiskerihamna.

Hareid kommune sende 5. februar 2020 følgjande e-post til Kystverket:

"Viser til vedlagte brev om innstilling av avhendingsprosessen - Brandal fiskerihamn.

Vi har allereie vore gjennom nokre runder med avklaringar i 2019. No sist i 2019 med vedlagte brev, der Kystverket sjølv gjer det vi trudde var den endelege avklaringa. Sidan det ikkje ligg føre nokre nye opplysningar eller forklaringar, stiller vi oss svært undrande til at Kystverket fremjer denne saka på nytt no, berre få månader seinare.

Avklaringa som Kystverket ber om i brev av 27.01.2020, krev uansett eit politisk vedtak i kommunestyret. Av respekt for kommunestyret ber vi om at dykk forklarer kvifor denne saka er aktualisert igjen no, så kort tid etter at Kystverket sjølv innstilte avhendingsprosessen. Og dette er også viktig for at kommunestyret skal kunne ha eit godt grunnlag for å ta ei avgjerd i saka.
"

Same dag sende Kystverket ein ny e-post utan å svare på det Hareid kommune bad om:

"Kystverket visarer til tidlegare korrespondanse. Kystverket ber om å få skriftlege spørsmål tilsendt så snart som mogleg, og seinast innan fredag 14. februar. Dersom dette ligg føre innan 14. februar, kan vi gjennomføre Skypemøte tysdag 18. februar kl. 13. Vi vil då også kunne stille med relevant fagpersonell på Skypemøtet. "

Hareid kommune sende deretter 11 spørsmål til Kystverket.

Kystverket svarer på dette i brev av 12.02.2020.

I svaret frå Kystverket står det svart på kvitt at:

"Kystverket eier ikke grunn i havnen, verken til landfestet eller til den grunnen moloen ligger på, kun selve molokonstruksjonen. Det må skilles mellom hvem som eier selve grunnen, og hvem som eier det som ligger oppå."

Det står vidare at:

"Kystverket har ikke påberopt seg eiendomsrett til grunn verken på land eller i sjø. Det vises imidlertid til svaret ovenfor vedrørende spørsmål 5. Kystverket har bruksrett til mologrunnen."

I Molohandboka kapittel 5.10 Grunnrettigheter og eiendomsforhold står det følgjande:

"Moloen blir i utgangspunktet en del av den grunneiendommen som moloen legges på, eller fylles ut fra. Hvordan grunneiendomsrettighetene knyttet til moloen skal håndteres, avhenger av hvordan de fremtidige eierrettighetene til molo og mologrunn skal være.

Dersom det er annen eier til mologrunnen enn den som skal være moloeier, må mologrunnen evt. fradeles og overskjøtes til fremtidig moloeier (dvs. som egen grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer)."

Fleire av grunneigarane på landsida i Brandal hamn har ikkje skrive grunneigarerklæringar der dei har fråskrive seg rettar i Brandal fiskerihamn. Dei eig såleis ut til marebakken, og i tillegg er det dei som har utfyllingsretten. Dei har full tilgang til hamnebassenget og har rettar der.

Kven som har betalt for moloane, er irrelevant for eigedomstilhøva.

Dei rettane Kystverket har, er rettar til å byggje, vedlikehalde og forvalte molane til beste for fiskeriinteressene og ålmenta.

I slutten av brevet skreiv Kystverket følgjande:

"Vi ber om snarlig avklaring fra kommunen, og senest innen 21.02.2020, vedrørende fortsatt interesse for overtakelse av Kystverkets anlegg til takst. Dersom vi ikke får tilbakemelding innen fastsatt frist vil vi fortsetter avhendingsprosessen overfor andre interessenter i henhold til Stortingets føringer og de regler som følger av Avhendingsinstruksen i staten.

På bakgrunn av de avklaringer som nå er gjort anser Kystverket at det er unødvendig med et møte med Hareid kommune."

Her ser vi at det har rabla for Kystverket når det får avklaringsspørsmål frå Hareid kommune. Kystverket likte ikkje spørsmåla.

Fristen for avklaring vart korta ned med nesten ein månad, og Kystverket avlyste møtet der det skulle stille med relevant fagpersonell.

Det er særs påfallande at Kystverket i brevet (sp. 3,4) skriv følgjande:

"En fiskerihavn der staten ikke er eier av konstruksjoner og/eller rettighetshaver til grunn er ikke en statlig fiskerihavn."

Vidare i sp. 11:

"Kystverket forvalter ikke eiendom vi ikke eier."

Dette er i strid med dei faktiske tilhøva i Brandal. Kystverket har forvalta Brandal fiskerihamn i mange år utan å vere eigar av noko som helst.

Eit prov på dette er at dei trekte nordre molo ut av den siste taksten. Det er nordre delen av hamna som er den viktigaste delen av hamna for fiskeriinteressene.

I brevet sausar Kystverket saman eigedomsrett og bruksrett på ein lite tillitvekkande måte.

Ordføraren i Hareid sende svarbrev til Kystverket 5. mars 2020. Det kan du laste ned her.


Innstilling av avhendingsprosessen for Brandal fiskerihavn - Hareid kommune - Møre og Romsdal fylke

I brev av 13.09.2019 til Hareid kommune har Kystverket varsla at avhendingsprosessen er innstild ut frå noko dei kallar "ressurs- og kapasitetsmessige hensyn".


Avhendinga av Brandal fiskerihamn

Kystverket har i brev av 20.02.2019 til Hareid kommune varsla om at dei har i oppdrag å avhende Brandal fiskerihamn. Takst av Brandal fiskerihamn dagsett 23.01.2019 låg som vedlegg. Taksten var kr 450.000.

Hareid kommunestyre handsama saka 14. mars 2019 og fatta vedtak om å nytte forkjøpsretten under visse føresetnader - mellom anna at kjøpet skulle vere sjølvfinansierande.

Brandal Båtlag har fått spørsmål frå kommunen om finansiering av eventuelt molokjøp. Det har vore drøftingsmøte mellom båtlaget og kommunen 11. april 2019 og 23. mai 2019.

Hareid kommune har fått ny takst frå Kystverket dagsett 15.05.2019. Den nye taksten er på kr 200.000.

Grunngjevinga for nedsettinga er at Kystverket har funne ut at "Nordre molo ikke er bygget av staten/Kystverket. Nordre molo er tatt ut av rapporten."

Kommunestyret vedtok 23. mai 2019 å nytte forkjøpsretten.


Molohandboka frå Kystverket

Heile handboka finn du ved å bruke lekkja i overskrifta.

Eit kapittel heiter Grunnrettigheter og eiendomsforhold.

Her står det som mange er klar over - nemleg at det ikkje er utbyggar, entrepenør eller dei som løyver pengar til eit prosjekt, som vert eigar. Det er grunneigaren som er eigar dersom han ikkje har gjeve frå seg grunneigarrettane skriftleg. Det er grunneigaren som har utfyllingsrett i sjø.

Kystverket er ikkje eit eigedomsselskap - det er ein forvaltingsetat.


Matrikkeldata i takstane

Matrikkeldata i taksten av 23. januar 2019
"Eiendommen til Kystverket er pr dato ikke registrert med eget gnr/bnr. Kystverket opplyser at moloer
i slike fiskerihavner har landfeste med rett til adkomst og transport, jf grunneiererklæringer/
kontrakter."

Matrikkeldata i taksten av 15. mai 2019
"Eiendommen til Kystverket er pr dato ikke registrert med eget gnr/bnr. Kystverket opplyser at moloer
i slike fiskerihavner har landfeste med rett til adkomst og transport, jf grunneiererklæringer/
kontrakter. For denne havna er ikke erklæring/kontrakt fremlagt, fordi det ble ansett tilstrekkelig at Hareid kommune erhvervet områder for landfeste, og regulerte havneområdet til fiskeriformål."

Kystverket prøvde å selje nordre molo, men har har vedgått at etaten/Staten ikkje eig han - jamfør det som står i taksten av 15. mai 2019.

Vidare ser vi at brorparten av søndre molo høyrer til Hareid kommune. Det gjeld starten av moloen og noko forbi svingen mot nord. Kommunen eig også noko av resten saman med nokre andre grunneigarar.

Konklusjonen av det vi les i matrikkeldata og handboka tyder at Kystverket/Staten ikkje har eigedom i Brandal hamn. Kystverket prøver å selje noko etaten/Staten ikkje eig.


Litt soge om utbygginga av hamna i Brandal

Brandal fiskarlag arbeidde i fleire tiår for å få utbygd ei hamn i Brandal, og utbygginga starta i 1954. Frå avisa Fiskaren 10. mars 1954:

I Stortingsforhandlinger 1955 vol. 99 Nr. 1a finn vi følgjande:

Frå avisa Fiskaren 16. april 1958:

Frå Tidens Krav 6. oktober 1978:

"UTVIDELSE AV HAVNA I BRANDAL Fiskeridepartementet setter av 350 000 kroner til utvidelse
av havna i Brandal neste år. Brandal fiskarlag og Hareid kommune har tidligere bygd ca. 110 meter
molo på stedet. Men det innvundne havnearealet er lite og kan utvides noe med mudring mot land.
Kommunen har søkt om utvidelse av havna ved forlengelse av moloen med ca. 50 meter, bygging
av en kortere dekningsmolo mot sør og utføring av mudringsarbeider. Fylket har prioritert Brandal
som nummer 10 blant fiserihavnene I havneplanen har man anbfalt forlengelse av nordre molo og
ny molo i sør samt mudring for mindre fartøyer i den nordlige delen av havna. Bevilgningen for
1979 skal brukes til mudring for mindre fartøyer i den nordlige delen av havna. En videre
utbygging vil myndighetene komme tilbake til senere."

Frå Fiskaren 4. februar 1986:


Valid XHTML 1.0 Transitional