Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Oranisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970

Brandal grendehus på fjesbok

 


Velkomen til Brandal grendehus

Omlegging av skifertak

16.03.2018 gjorde Kulturminnefondet følgjande vedtak:

"Brandal grendehus gis tilsagn om tilskudd inntil kr 573 000 til prosjektet Brandal grendehus,
skifertak.
"

Kulturminnefondet si vurdering av prosjektet:

"Den tidligere skolebygningen som i dag fungerer som forsamlingslokale har både stor bruksverdi og
kulturminneverdi. Bygningen er en stor og påkostet bygning sett i sammenheng med størrelsen på
stedet og opprinnelig funksjon. Brandal gamle skole er beskrevet i Hareid kommune sin
kulturminneplan. Taket har lekkasjer spesielt på sørsiden ved arker som har ført til råteskader i både
bjelker og tro. For å sikre seg mot framtidige skader og få et best mulig varig resultat vil det være
riktig å legge om hele skifertaket og samtidig utbedre skadene i takkonstruksjon og taktro. På
bakgrunn av viktigheten av å opprettholde skifer som taktekking, merkostnadene dette gir og
bygningens funksjon som forsamlingslokale som kommer allmennheten til gode, anbefales
søknaden innvilget med omsøkt beløp."

Dette er eit svært viktig vedtak for heile bygda. Det er ein stor inspirasjon i arbeidet vårt med å sikre drifta av bygget.

Kulturminnefondet dekkjer 70% av totalkostnadene - resten må vi finansiere på anna vis. Difor søkjer vi om kulturmidlar frå Hareid kommune og TEFT-midlar frå Sparebanken Møre.

Brandal skule

Planlegginga av bygget tok til i 1917 og skulen vart innvigd 28. juni 1919 med stor festivitas og laksemiddag for heile krinsen. Her var skule fram til 1968 då den nye skulen vart opna. Skulen vart i heile denne perioden også brukt som samlingshus for krinsen. Alle festar og 17. maifeiringar vart haldne her.

Brandal bedehus

Brandal krins kjøpte bygget for å bruke det til bedehus. Ombyggingsarbeidet starta i 1969, og opningsfesten vart halden i april 1971. Sjå skøytet her.

Brandal bedehus/grendahus

I 2011 vart vedtektene for bygget endra slik at huset vart kombinert bedehus og grendehus. Namnet vart endra til Brandal bedehus/grendahus.

Utleige til Brandal Friskule

Våren/sommaren 2011 gjekk kommunestyret i Hareid til bakhaldsåtak på Brandal Friskule ved å nekte friskulen å leige skulebygget lenger. I tillegg vedtok dei å selje skulen og skuleområdet.

Det kommunestyret ikkje rekna med, skjedde rimeleg kjapt. Friskulelaget inngjekk ein leigeavtale med bedehuset/grendehuset, og bygdefolket i Brandal sette i gong ein imponerande dugnad sommaren 2011. På rekordtid vart bygget oppgradert slik at det kunne stette krava til skulebruk. Friskulen tok så bygget i bruk hausten 2011.

I juni 2016 kjøpte Brandal Friskule skulebygget i Brandal og sa opp leigeavtalen. Friskulen leigde grendehuset ut oktober 2016.

Brandal grendehus

På årsmøtet 27. juni 2016 vart vedtektene endra, og eigedommen heiter no Brandal grendehus - sjå dei nye vedtektene.

Brandal Friskule flytta ut av bygget i august 2016. Bygget er difor attende i funksjon som grendehus.

Utleige frå november 2016

Grendehuset har eit velutstyrt kjøkken med bysse og oppvaskmaskin. Det kan difor brukast til bryllaup, konfirmasjon, dåp, åremålsdagar og alle typer festdagar med eller utan matservering. I 1. etasje er der festsal med scene, piano og orgel. I andre etasje er der kjøkken og to rom med skyvedør mellom. Det er rullestolrampe frå parkeringsplassen og til inngangsdøra og rullestolheis mellom første og andre etasje. Leigesatsane finn du her. Det er ikkje alkoholforbod for slutta lag.

All utleige kan avtalast med Gunn Bente Drevland - mobil 950 75138


Vis større kart

Valid XHTML 1.0 Transitional