Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 

 

Referat frå årsmøtet i Brandal bedehus/grendehus 21.03.12

Til stades frå styret: Kåre Brandal Jens Peder Brandal, Vendel Snipsøyr og Anne Sofie Brandal.

1. Val av ordstyrar: Jens Peder Brandal

2. Val av referent: Vendel Snipsøyr

3. Val av underskrivarar av referat: Anne Sofie Brandal og Sigurd Eliassen

4. Godkjenning av innkalling: Godkjent

5. Godkjenning av sakliste: Godkjent

6. Handsaming av saker på saklista:

Formannen las opp årsmeldinga

Formannen las opp rekneskapen

Paragraf 2 i vedtektene for BrandaI bedehus/grendehus vart endra etter forslag frå Jens Peder Brandal, og ser no slik ut:

"Hovudføremålet med huset er å vere forsamlingshus for folket i Brandal. Huset skal stå ope for alle lovlege føremal. lngen må stengjast ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn. Kvart lag/organisasjon får bruke huset etter den tarv sam laget/organisasjonen sin arbeidsmåte krev. Lag/organisasjonar sam har bruk for faste møte eller øvingar gjennom året sender søknad om dette til styret, slik at det kan verte arbeidd ut ein møteplan. Andre utanfor krinsen kan etter løyve av styret få leige huset. Formålet i fyrste og andre avsnitt i §2 vert sett til side så lenge leigeavtalen med Brandal Friskule stend ved lag."

Val: Leiar: Kåre Brandal held fram

To styremedlemmer for to år: Jens Peder Brandal og Anne Sofie Brandal

To styremedlemmer for eitt år: Bjørn Kjellevold Irene Seth BrandaI

To varamedlemmer: 1. Jens Terje Tenfjord og 2. Tone Skorgenes

Valnemnd: Heidi Wingsternes for to år, Håkon Eliassen for eitt år

To revisorar for eitt år: Johan Peder Brandal og Eldbjørg Ertesvåg

Eventuelt: Kåre kom med ei orientering om eit tilbod på nye vindauge som skal vere på uthuset på baksida.

Brandal, 24.03.12

Vendel Snipsøyr, skrivar     Anne Sofie Brandal    Sigurd Eliassen

 

Her er underskrive referat som pdf.

Valid XHTML 1.0 Transitional