Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Referat frå årsmøte i Brandal bedehus/grendahus måndag 27. juni 2016 kl. 1800

Desse møtte: Jens Peder Brandal, Gunn Bente Drevland, Håkon Johan Eliassen, Bjørn Kjellevold, Peter Andreas Brandal, Sigurd Eliassen, Heidi Margrete Wingsternes, Kåre Brandal

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkallinga vart godkjend. Punkt 6 på saklista: årsrekneskap 2015 vart oppførd som sak 7.

Sak 2 Val av møteleiar
Jens Peder Brandal vart vald til møteleiar.

Sak 3 Val av referent
Sigurd Eliassen vart vald.

Sak 4 Val av underskrivarar av referat
Håkon Johan Eliassen og Gunn Bente Drevland vart valde.

Sak 5 Årsmelding
Kåre Brandal las opp årsmeldinga, og ho vart godkjend utan merknader.

Sak 6 Årsrekneskap 2014
Godkjend med korrigering av dato for beholdning.

Sak 7 Årsrekneskap 2015
Godkjend utan merknader.

Sak 8 Vedtektsendring
Årsmøtet vedtok følgjande endringar av vedtektene:

  1. Namnet vert endra frå Brandal bedehus/grendahus til Brandal grendehus. Dette vedkjem §1, §3 og §9.
  2. Ny ordlyd «§1 Namn og eigarskap»: «Namnet er Brandal grendehus. Eigar av eigedommen er Brandal krins ved styret for Brandal grendehus. Jamfør skøyte av 22. januar 1970. Eigedommen omfattar gnr. 40, bnr. 50, 52, 107, 108, 143, 168 og 169.»
  3. Endring av «§6 Styret» - tillegg: «Styret skal halde møte når leiaren avgjer det eller eit fleirtal av styremedlemmene krev det. Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stades.»

Sak 9 Val
Følgjande vart valde:

Leiar: Peter Andreas Brandal – for eitt år

Styremedlem: Therese Leine - nyvald for to år
Styremedlem: Gunn Bente Drevland - attvald for to år

Varamedlemmer:
1. Inger Lilleås Brandal - attvald eitt år
2. Tone Skorgenes – attvald eitt år

Revisor 1: Johan Peder Brandal – attvald eitt år
Revisor 2: Eldbjørg Ertesvåg – attvald eitt år

Medlem i valnemnda: Evelyn Røren – nyvald for to år

Håkon Johan Eliassen
Gunn Bente Drevland
Sigurd Eliassen - referent -

Valid XHTML 1.0 Transitional