Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 


Referat frå årsmøte i Brandal grendehus onsdag 25. april 2018 kl. 1800

Til stades: Julie Rise Sveen, Peter Andreas Brandal, Sigurd Eliassen, Gunn Bente Drevland, Håkon Johan Eliassen, Therese Leine.

Sak 1 Val av ordstyrar

Peter Andreas Brandal vart vald.

Sak 2 Val av referent

Sigurd Eliassen vart vald.

Sak 3 Val av to til å skrive under referatet

Julie Rise Sveen og Gunn Bente Drevland vart valde.

Sak 4 Godkjenning av innkalling.

Innkallinga vart godkjend.

Sak 5 Godkjenne sakliste

Saklista godkjend.

Sak 6 Årsmelding arbeidsåret 2017

Peter Andreas Brandal las opp årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend.

Sak 7 Rekneskap arbeidsåret 2017

Julie Rise Sveen gjekk gjennom rekneskapen. Rekneskapen vart godkjend utan merknader.

Sak 8 Val

Følgjande vart valde:

Leiar: Peter Andreas Brandal - attval eitt år.

Styremedlemmer: Gunn Bente Drevland og Therese Leine vart attvalde for to år.

1. vara: Inger Lilleås Brandal - attval eitt år.
2. vara: Tone Skorgenes - attval eitt år.

Revisor 1: Johan Peder Brandal - attval eitt år.
Revisor 2: Eldbjørg Ertesvåg - attval eitt år.

Valnemnd: Evelyn Røren - attval to år.

Sak 9 Omlegging av skifertak

Sigurd orienterte om løyvinga på kr 573.500 frå Kulturminnefondet og søknadsbudsjettet. Brandal Bygg AS vil starte arbeidet primo juni 2018.

Sak 10 Skifting av vindauge

Årsmøtet drøfta utskifting av vindauga i bygget. Mange er i dårleg stand. Årsmøtet går inn for å setje inn 3 vindauge mot aust slik at fasaden vert meir lik originalbygget. Vi vil også vurdere å setje inn att vindauget som er fjerna frå sørveggen.

Sak 11. Arrangement rundt 6. oktober 2018 med middag og føredrag

Håkon Johan Eliassen har kome med framlegg om arrangement og orienterte på årsmøtet. Årsmøtet var positivt til framlegget, og Håkon fekk i oppgåve å undersøkje vidare med føredragshaldar Elida Langstein og eventuelle kostnader.

Julie Rise Sveen
Gunn Bente Drevland
Sigurd Eliassen - referent