Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 Årsmøte i Brandal grendehus tysdag 2.4.2019 kl. 18

Til stades: Arve Grimstad, Hans Petter Brandal, Oddlaug Brandal, Tone Skorgenes, Anne Kathrine Løberg, Håkon Johan Eliassen, Peter Andreas Brandal,Sigurd Eliassen, Threse Leine

1. Val av ordstyrar

Peter Andreas Brandal vart vald.

2. Val av referent

Sigurd Eliassen vart vald.

3. Val av to til å skrive under referatet

Hans Petter Brandal og Arve Johannes Grimstad vart valde.

4. Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjend.

5. Godkjenning av saklista

Saklista vart godkjend utan merknader.

6. Årsmelding

Det kom inn to korrigeringar, og det vil verte laga ei korrigert årsmelding.

7. Reknskap

Rekneskapen vart godkjend utan merknad.

Sak 8 Val

Valnemnda la fram framlegg til val på alle verv.

Val av leiar:
Peter Andreas Brandal vart vald for eitt år.

Val av styremedlemmer:
Sigurd Eliassen vald for 2 år.
Oddlaug Marie Brandal Vald for 2 år.

Vara:
1. vara Inger Lilleås Brandal vald for 1 år.
2. vara Tone Skorgenes vald for 1 år.

Revisor 1: Johan Peder Brandal vald for 1 år.
Revisor 2 Eldbjørg Ertesvåg vald for 1 år.

Valnemnd: Håkon Johan Eliassen vald for 2 år.

Sak 9 Utleige til Sans Pub

E-post av 25.3.2019 frå Johannes Røren vart delt ut og referert. Vidare vart det delt ut eit utkast til leigeavtale frå styret. Årsmøtet gjev styret fullmaktg til å å forhandle med Sans Pub.

Sak 10 100-årsjubileum - arrangement

Vi planlegg servering av hjortegryte i samband med Brandalsdagane 31.8.2019. Det vert bindande påmelding og lukka lag.Vidare vert det kulturelt program.

Hans Petter Brandal (signatur)

Arve Johannes Grimstad (signatur)


Valid XHTML 1.0 Transitional