Brandal grendehus

Besøksadresse: Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Organisasjonsnummer: 912 365 514

Bankkontonummer: 4093.30.07970 Vipps #94356

Brandal grendehus på fjesbok

 Årsmøte i Brandal grendehus onsdag 3.6.2020 kl. 18

Til stades: Gunn Bente Drevland, Tone Skorgenes, Therese Leine, Oddlaug Marie Brandal, Håkon Johan Eliassen, Peter Andreas Brandal, Sigurd Eliassen

Sak 1 Velje ordstyrar

Peter Andreas Brandal vart vald.

Sak 2 Velje referent

Sigurd Eliassen vart vald.

Sak 3 Velje to underskrivarar av referatet

Gunn Bente Drevland og Therese Leine vart valde.

Sak 4 Godkjenne innkallinga

Innkallinga vart godkjend.

Sak 5 Godkjenne saklista

Saklista vart godkjend.

Sak 6 Årsmelding

Leiar Peter Andreas Brandal las opp årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend.

Sak 7 Rekneskap

Kasserar Gunn Bente Drevland gjekk gjennom rekneskapen. Han vart godkjend utan
merknader.

Sak 8 Val

Valnemnda ved Evelyn Røren og Håkon Johan Eliassen la fram kandidatar til alle verv bortsett frå til valnemnd.

Val av leiar
Peter Andreas vart vald fo 1 år.

Val av styremedlemmer
Gunn Bente Drevland vald for 2 år
Therese Leine vald for 2 år

Val av varamedlemmer
1. vara: Kim Hansen vald for 1 år
2. vara: Renate Kristin Liaset vald for 1 år

Val av revisorar:
Johan Peder Brandal vald for 1 år
Eldbjørg Ertesvåg vald for 1 år

Medlem i valnemnda
Sigvald Brandal vart vald for 2 år

Sak 9 Retting av eit punkt i §1 i vedtektene

I §1 må bnr. 108 strykast fordi det er ført opp ved ein feil.

Årsmøtet godkjende endringa.

Therese Leine (signatur)
Gunn Bente Drevland (signatur)